Seminare 2020

April

Freitag - 03.04.2020
10:00 - 14:00
Cattolica, Italy
Samstag - 04.04.2020
10:00 - 14:00
Bologna, Italy
Sonntag - 05.04.2020
10:00 - 14:00
La Spezia, Italy
Freitag - 10.04.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Samstag - 11.04.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Sonntag - 12.04.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Freitag - 17.04.2020
10:00 - 14:00
Harrogate
Samstag - 18.04.2020
10:00 - 14:00
Bangor
Sonntag - 19.04.2020
10:00 - 14:00
Schwelm
Samstag - 25.04.2020
10:00 - 14:00
Hamburg
Sonntag - 26.04.2020
10:00 - 14:00
Budapest / Hungary

Mai

Freitag - 01.05.2020
10:00 - 14:00
Menden
Samstag - 02.05.2020
10:00 - 14:00
Menden
Samstag - 02.05.2020
10:00 - 14:00
Leipzig
Freitag - 08.05.2020
10:00 - 14:00
Sofia
Samstag - 09.05.2020
10:00 - 14:00
Athens
Samstag - 09.05.2020
10:00 - 14:00
Vienna
Samstag - 16.05.2020
10:00 - 14:00
Copenhagen
Sonntag - 17.05.2020
10:00 - 14:00
Detmold
Samstag - 23.05.2020
10:00 - 14:00
Paris
Sonntag - 24.05.2020
10:00 - 14:00
Paris

Juni

Freitag - 05.06.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Samstag - 06.06.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Sonntag - 07.06.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Freitag - 19.06.2020
10:00 - 14:00
Harrogate
Samstag - 20.06.2020
10:00 - 14:00
Bangor
Samstag - 20.06.2020
10:00 - 14:00
Augsburg
Freitag - 26.06.2020
10:00 - 14:00
Cattolica (Summercamp)
Samstag - 27.06.2020
10:00 - 14:00
Cattolica (Summercamp)
Sonntag - 28.06.2020
10:00 - 14:00
Cattolica (Summercamp)